Избери страница

Политика за поверителност

Скъпи потребители

От 25 май 2018 г. влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: „Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни.”

Във връзка с това Клиники Торакс приемат нови Вътрешни правила за защита на личните данни, съобразени с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.

Защита на личните данни МЦ Торакс 1

Медицински Център ”ТОРАКС Д-р Асен Бояджиев ЛЗИП” ЕООД (наричано за краткост МЦ Торакс 1) е администратор на лични данни, с ЕИК: 121726208 и седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Александър Стамболийски” №57, тел. 02/9-12-85

Дружеството има специално назначено длъжностно лице по защита на данните, с което може да се свържете на e-mail: dpo@thorax.bg и на тел.: 02/ 980-78-86

Съгласно Общия регламент „лични данни“ са всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано.

„Данни за здравословното състояние“ означават лични данни, свързани с физическото или психическото здраве на физическо лице. Тези данни се ползват със специална защита, предвид техния чувствителен характер, и се обработват от медицински специалисти, обвързани от задължение за професионална тайна.

Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Физически лица, чиито лични данни се обработват от дружеството:

 • Пациенти;
 • Персонал – настоящи и бивши служители на дружеството, кандидати за работа и обучаващи се;
 • Посетители в лечебното заведение;
 • Контрагенти или потенциални контрагенти на дружеството и на техни служители.

Дружеството обработва личните данни за следните цели:

 • Предоставяне на здравни услуги- медицинска диагностика, лечение, клинични изследвания др.;
 • Изпълнение на изискванията на трудовото и социалното законодателство по отношение на служителите;
 • Изпълнение на законовите задължения на дружеството – Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения, Националния рамков договор и др.;
 • Гарантиране сигурността на пациентите, служителите и имуществото чрез видеонаблюдение, регистрация и физическа охрана и контрол на достъпа;
 • Счетоводно обслужване;
 • Защита на законните интереси на дружеството, включително и по съдебен ред и др.

Не предоставянето на поискана лична информация може да попречи на изпълнението на договорно задължение, спазване на законово изискване, оказването на определена медицинска услуга и др.

Правни основания за обработване:

МЦ Торакс 1 обработва специални категории лични данни, като данни за здравословното състояние при наличие на някое от условията по Общия регламент когато:

 • Обработването е необходимо за целите на превантивната или трудовата медицина, за оценка на трудоспособността на служителя, медицинската диагноза, осигуряването на здравни или социални грижи или лечение;
 • Обработването е необходимо за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие;
 • Обработването е необходимо от съображения от обществен интерес в областта на общественото здраве, като защитата срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето или осигуряването на високи стандарти за качество и безопасност на здравните грижи и лекарствените продукти или медицинските изделия.

МЦ Торакс 1 обработва и други лични данни при наличие на някое от алтернативните правни основания по Общия регламент:

 • Законови задължения на дружеството;
 • Изпълнение на договор , включително преддоговорните отношения преди сключването му;
 • Легитимните интереси на дружеството, доколкото те имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субектите на данни.

Предоставяне на лични данни:

МЦ Торакс 1 може да предостави лични данни на:

 • Компетентни публични органи, които имат законово основание като Министерство на здравеопазването, НАП, НОИ, НЗОК и др.;
 • Други дружества от групата на клиники Торакс, външни лаборатории или лечебни заведения;
 • Застрахователни дружества, с които субектите имат сключени договори.

Срокове за съхранение на личните данни:

Личните данни на пациентите се съхраняват в съответствие с нормативно определените срокове за съответната медицинска документация.

Личните данни, съдържащи се в счетоводни документи се съхраняват в сроковете по чл.12 от Закона за счетоводството.

Личните данни на кандидатите за работа, които не са одобрени за назначаване на работа в МЦ Торакс 1 , се съхраняват за срока определен съгласно действащата нормативна уредба в областта на защита на личните данни от приключване на процедурата, след което се връщат на лицето или унищожават.

Записите от видеонаблюдение се съхраняват за срок до 30 дни.

Субектите на лични данни имат следните права:

 • Право на достъп до личните им данни, включително получаване на тяхно копие;
 • Право на коригиране на неточни данни или допълване;
 • Право на изтриване на лични данни (право „да бъде забравен”), стига това да не противоречи на други закони и правила;
 • Право на ограничаване на обработването;
 • Право на преносимост на лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 • Право на възражение срещу обработването на лични данни. По всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес.

Правото на достъп до здравна информация се упражнява по реда на чл. 27 от Закона за здравето. Здравна информация може да бъде предоставяна на трети лица, когато:

 • лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение;
 • съществува заплаха за здравето или живота на други лица;
 • е необходима за установяване на причините за смъртта;
 • е необходима за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;
 • е необходима за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване;
 • е необходима за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт.
 • е необходима за нуждите на застраховател, лицензиран по раздел I от приложение № 1 или т. 2 или по т. 1 и 2 от раздел ІІ, буква “А” на приложение № 1 към Кодекса за застраховането.

Онлайн достъп до лабораторни резултати се предоставя чрез интернет сайта на дружеството. Идентификационният номер и паролата за онлайн достъп се предоставят само лично. Не се допуска предоставянето им по телефон или изпращането им по електронна поща. С цел защита на личните данни, на сайта на дружеството не се пазят лични данни като имена, ЕГН и други данни, по които може да се идентифицира субекта.

Посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление на адрес: гр. София, бул.”Александър Стамболийски” 57. Заявлението се отправя лично от субекта или от упълмомощено от него лице с нотариално заверено пълномощно, като копие от него се предоставя със заявлението.

Отговор на заявлението се изготвя на хартиен носител и се получава от заявителя на адреса на Дружеството на отдел „Регистратура“. Служителите от отдел „Регистратура“ проверяват самоличността на заявителя чрез справка в документ за самоличност, представен от последния, и предоставят отговора в два екземпляра, по един за всяка страна, подписани от заявителя. В случай на искане за преносимост на данни на електронен носител субекта се свързва с длъжностното лице по защита на данните за вида и начина на получаване.

Защита на правата на субекта:

В съответствие с Общия регламент за защита на данните, всяко физическо лице, което счита , че правото му на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул.“Проф. Цветан Лазаров“ 2
Телефон: 02/ 91-53-518
Интернет адрес: www.cpdp.bg

Защита на личните данни МЦ Торакс 2

Медицински Център ”ТОРАКС С.А. ЛЗИП” ЕООД (наричано за краткост МЦ Торакс 2) е администратор на лични данни, с ЕИК: 121440413 и седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Александър Стамболийски” №57 и с адрес на упражняване на дейността: гр. София, ул.”Проф. Фритьоф Нансен” 21, тел. 02/980-78-86
Дружеството има специално назначено длъжностно лице по защита на данните, с което може да се свържете на e-mail: dpo@thorax.bg и на тел.: 02/ 980-78-86

Съгласно Общия регламент „лични данни“ са всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано.

„Данни за здравословното състояние“ означават лични данни, свързани с физическото или психическото здраве на физическо лице. Тези данни се ползват със специална защита, предвид техния чувствителен характер, и се обработват от медицински специалисти, обвързани от задължение за професионална тайна.

Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Физически лица, чиито лични данни се обработват от дружеството:

 • Пациенти;
 • Персонал – настоящи и бивши служители на дружеството, кандидати за работа и обучаващи се;
 • Посетители в лечебното заведение;
 • Контрагенти или потенциални контрагенти на дружеството и на техни служители.

Дружеството обработва личните данни за следните цели:

 • Предоставяне на здравни услуги- медицинска диагностика, лечение, клинични изследвания др.;
 • Изпълнение на изискванията на трудовото и социалното законодателство по отношение на служителите;
 • Изпълнение на законовите задължения на дружеството – Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения, Националния рамков договор и др.;
 • Гарантиране сигурността на пациентите, служителите и имуществото чрез видеонаблюдение, регистрация и физическа охрана и контрол на достъпа;
 • Счетоводно обслужване;
 • Защита на законните интереси на дружеството, включително и по съдебен ред и др.

Не предоставянето на поискана лична информация може да попречи на изпълнението на договорно задължение, спазване на законово изискване, оказването на определена медицинска услуга и др.

Правни основания за обработване:

МЦ Торакс 2 обработва специални категории лични данни, като данни за здравословното състояние при наличие на някое от условията по Общия регламент когато:

 • Обработването е необходимо за целите на превантивната или трудовата медицина, за оценка на трудоспособността на служителя, медицинската диагноза, осигуряването на здравни или социални грижи или лечение;
 • Обработването е необходимо за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие;
 • Обработването е необходимо от съображения от обществен интерес в областта на общественото здраве, като защитата срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето или осигуряването на високи стандарти за качество и безопасност на здравните грижи и лекарствените продукти или медицинските изделия.

МЦ Торакс 2 обработва и други лични данни при наличие на някое от алтернативните правни основания по Общия регламент:

 • Законови задължения на дружеството;
 • Изпълнение на договор , включително преддоговорните отношения преди сключването му;
 • Легитимните интереси на дружеството, доколкото те имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субектите на данни.

Предоставяне на лични данни:

МЦ Торакс 2 може да предостави лични данни на:

 • Компетентни публични органи, които имат законово основание като Министерство на здравеопазването, НАП, НОИ, НЗОК и др.;
 • Други дружества от групата на клиники Торакс, външни лаборатории или лечебни заведения;
 • Застрахователни дружества, с които субектите имат сключени договори.

Срокове за съхранение на личните данни:

Личните данни на пациентите се съхраняват в съответствие с нормативно определените срокове за съответната медицинска документация.

Личните данни, съдържащи се в счетоводни документи се съхраняват в сроковете по чл.12 от Закона за счетоводството.

Личните данни на кандидатите за работа, които не са одобрени за назначаване на работа в МЦ Торакс 2 , се съхраняват за срока определен съгласно действащата нормативна уредба в областта на защита на личните данни от приключване на процедурата, след което се връщат на лицето или унищожават.

Записите от видеонаблюдение се съхраняват за срок до 30 дни.

Субектите на лични данни имат следните права:

 • Право на достъп до личните им данни, включително получаване на тяхно копие;
 • Право на коригиране на неточни данни или допълване;
 • Право на изтриване на лични данни (право „да бъде забравен”), стига това да не противоречи на други закони и правила;
 • Право на ограничаване на обработването;
 • Право на преносимост на лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 • Право на възражение срещу обработването на лични данни. По всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес.

Правото на достъп до здравна информация се упражнява по реда на чл. 27 от Закона за здравето. Здравна информация може да бъде предоставяна на трети лица, когато:

 • лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение;
 • съществува заплаха за здравето или живота на други лица;
 • е необходима за установяване на причините за смъртта;
 • е необходима за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;
 • е необходима за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване;
 • е необходима за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт.
 • е необходима за нуждите на застраховател, лицензиран по раздел I от приложение № 1 или т. 2 или по т. 1 и 2 от раздел ІІ, буква “А” на приложение № 1 към Кодекса за застраховането.

Онлайн достъп до лабораторни резултати се предоставя чрез интернет сайта на дружеството. Идентификационният номер и паролата за онлайн достъп се предоставят само лично. Не се допуска предоставянето им по телефон или изпращането им по електронна поща. С цел защита на личните данни, на сайта на дружеството не се пазят лични данни като имена, ЕГН и други данни, по които може да се идентифицира субекта.

Посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление на адрес: гр. София, ул.”Проф. Фритьоф Нансен” 21. Заявлението се отправя лично от субекта или от упълмомощено от него лице с нотариално заверено пълномощно, като копие от него се предоставя със заявлението.

Отговор на заявлението се изготвя на хартиен носител и се получава от заявителя на адреса на Дружеството на отдел „Регистратура“. Служителите от отдел „Регистратура“ проверяват самоличността на заявителя чрез справка в документ за самоличност, представен от последния, и предоставят отговора в два екземпляра, по един за всяка страна, подписани от заявителя. В случай на искане за преносимост на данни на електронен носител субекта се свързва с длъжностното лице по защита на данните за вида и начина на получаване.

Защита на правата на субекта:

В съответствие с Общия регламент за защита на данните, всяко физическо лице, което счита , че правото му на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул.“Проф. Цветан Лазаров“ 2
Телефон: 02/ 91-53-518
Интернет адрес: www.cpdp.bg

Защита на личните данни СБАЛАГ Торакс

Специализирана Болница за Активно Лечение по Акушерство и Гинекология ”ТОРАКС Д-р Сава Бояджиев” ЕООД (наричано за краткост СБАЛАГ Торакс) е администратор на лични данни, с ЕИК: 115519436 и седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. „Димитър Цончев” №5, тел. 032/621-320
Дружеството има специално назначено длъжностно лице по защита на данните, с което може да се свържете на e-mail: dpo@thorax.bg и на тел.: 02/ 980-78-86

Съгласно Общия регламент „лични данни“ са всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано.

„Данни за здравословното състояние“ означават лични данни, свързани с физическото или психическото здраве на физическо лице. Тези данни се ползват със специална защита, предвид техния чувствителен характер, и се обработват от медицински специалисти, обвързани от задължение за професионална тайна.

Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Физически лица, чиито лични данни се обработват от дружеството:

 • Пациенти;
 • Персонал – настоящи и бивши служители на дружеството, кандидати за работа и обучаващи се;
 • Посетители в лечебното заведение;
 • Контрагенти или потенциални контрагенти на дружеството и на техни служители.

Дружеството обработва личните данни за следните цели:

 • Предоставяне на здравни услуги- медицинска диагностика, лечение, клинични изследвания др.;
 • Изпълнение на изискванията на трудовото и социалното законодателство по отношение на служителите;
 • Изпълнение на законовите задължения на дружеството – Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения, Националния рамков договор и др.;
 • Гарантиране сигурността на пациентите, служителите и имуществото чрез видеонаблюдение, регистрация и физическа охрана и контрол на достъпа;
 • Счетоводно обслужване;
 • Защита на законните интереси на дружеството, включително и по съдебен ред и др.

Не предоставянето на поискана лична информация може да попречи на изпълнението на договорно задължение, спазване на законово изискване, оказването на определена медицинска услуга и др.

Правни основания за обработване:

СБАЛАГ Торакс обработва специални категории лични данни, като данни за здравословното състояние при наличие на някое от условията по Общия регламент когато:

 • Обработването е необходимо за целите на превантивната или трудовата медицина, за оценка на трудоспособността на служителя, медицинската диагноза, осигуряването на здравни или социални грижи или лечение;
 • Обработването е необходимо за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие;
 • Обработването е необходимо от съображения от обществен интерес в областта на общественото здраве, като защитата срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето или осигуряването на високи стандарти за качество и безопасност на здравните грижи и лекарствените продукти или медицинските изделия.

СБАЛАГ Торакс обработва и други лични данни при наличие на някое от алтернативните правни основания по Общия регламент:

 • Законови задължения на дружеството;
 • Изпълнение на договор , включително преддоговорните отношения преди сключването му;
 • Легитимните интереси на дружеството, доколкото те имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субектите на данни.

Предоставяне на лични данни:

СБАЛАГ Торакс може да предостави лични данни на:

 • Компетентни публични органи, които имат законово основание като Министерство на здравеопазването, НАП, НОИ, НЗОК и др.;
 • Други дружества от групата на клиники Торакс, външни лаборатории или лечебни заведения;
 • Застрахователни дружества, с които субектите имат сключени договори.

Срокове за съхранение на личните данни:

Личните данни на пациентите се съхраняват в съответствие с нормативно определените срокове за съответната медицинска документация.

Личните данни, съдържащи се в счетоводни документи се съхраняват в сроковете по чл.12 от Закона за счетоводството.

Личните данни на кандидатите за работа, които не са одобрени за назначаване на работа в СБАЛАГ Торакс , се съхраняват за срока определен съгласно действащата нормативна уредба в областта на защита на личните данни от приключване на процедурата, след което се връщат на лицето или унищожават.

Записите от видеонаблюдение се съхраняват за срок до 30 дни.

Субектите на лични данни имат следните права:

 • Право на достъп до личните им данни, включително получаване на тяхно копие;
 • Право на коригиране на неточни данни или допълване;
 • Право на изтриване на лични данни (право „да бъде забравен”), стига това да не противоречи на други закони и правила;
 • Право на ограничаване на обработването;
 • Право на преносимост на лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 • Право на възражение срещу обработването на лични данни. По всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес.

Правото на достъп до здравна информация се упражнява по реда на чл. 27 от Закона за здравето. Здравна информация може да бъде предоставяна на трети лица, когато:

 • лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение;
 • съществува заплаха за здравето или живота на други лица;
 • е необходима за установяване на причините за смъртта;
 • е необходима за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;
 • е необходима за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване;
 • е необходима за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт.
 • е необходима за нуждите на застраховател, лицензиран по раздел I от приложение № 1 или т. 2 или по т. 1 и 2 от раздел ІІ, буква “А” на приложение № 1 към Кодекса за застраховането.

Онлайн достъп до лабораторни резултати се предоставя чрез интернет сайта на дружеството. Идентификационният номер и паролата за онлайн достъп се предоставят само лично. Не се допуска предоставянето им по телефон или изпращането им по електронна поща. С цел защита на личните данни, на сайта на дружеството не се пазят лични данни като имена, ЕГН и други данни, по които може да се идентифицира субекта.

Посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление на адрес: гр. Пловдив, ул. „Димитър Цончев” 5. Заявлението се отправя лично от субекта или от упълмомощено от него лице с нотариално заверено пълномощно, като копие от него се предоставя със заявлението.

Отговор на заявлението се изготвя на хартиен носител и се получава от заявителя на адреса на Дружеството на отдел „Регистратура“. Служителите от отдел „Регистратура“ проверяват самоличността на заявителя чрез справка в документ за самоличност, представен от последния, и предоставят отговора в два екземпляра, по един за всяка страна, подписани от заявителя. В случай на искане за преносимост на данни на електронен носител субекта се свързва с длъжностното лице по защита на данните за вида и начина на получаване.

Защита на правата на субекта:

В съответствие с Общия регламент за защита на данните, всяко физическо лице, което счита , че правото му на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул.“Проф. Цветан Лазаров“ 2
Телефон: 02/ 91-53-518
Интернет адрес: www.cpdp.bg

Защита на личните данни МЦ Торакс Пловдив

Медицински Център ”ТОРАКС Пловдив” ЕООД (наричано за краткост МЦ Торакс Пловдив) е администратор на лични данни, с ЕИК: 160125995 и седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. „Димитър Цончев” №5, тел. 032/621-320
Дружеството има специално назначено длъжностно лице по защита на данните, с което може да се свържете на e-mail: dpo@thorax.bg и на тел.: 02/ 980-78-86

Съгласно Общия регламент „лични данни“ са всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано.

„Данни за здравословното състояние“ означават лични данни, свързани с физическото или психическото здраве на физическо лице. Тези данни се ползват със специална защита, предвид техния чувствителен характер, и се обработват от медицински специалисти, обвързани от задължение за професионална тайна.

Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Физически лица, чиито лични данни се обработват от дружеството:

 • Пациенти;
 • Персонал – настоящи и бивши служители на дружеството, кандидати за работа и обучаващи се;
 • Посетители в лечебното заведение;
 • Контрагенти или потенциални контрагенти на дружеството и на техни служители.

Дружеството обработва личните данни за следните цели:

 • Предоставяне на здравни услуги- медицинска диагностика, лечение, клинични изследвания др.;
 • Изпълнение на изискванията на трудовото и социалното законодателство по отношение на служителите;
 • Изпълнение на законовите задължения на дружеството – Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения, Националния рамков договор и др.;
 • Гарантиране сигурността на пациентите, служителите и имуществото чрез видеонаблюдение, регистрация и физическа охрана и контрол на достъпа;
 • Счетоводно обслужване;
 • Защита на законните интереси на дружеството, включително и по съдебен ред и др.

Не предоставянето на поискана лична информация може да попречи на изпълнението на договорно задължение, спазване на законово изискване, оказването на определена медицинска услуга и др.

Правни основания за обработване:

МЦ Торакс Пловдив обработва специални категории лични данни, като данни за здравословното състояние при наличие на някое от условията по Общия регламент когато:

 • Обработването е необходимо за целите на превантивната или трудовата медицина, за оценка на трудоспособността на служителя, медицинската диагноза, осигуряването на здравни или социални грижи или лечение;
 • Обработването е необходимо за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие;
 • Обработването е необходимо от съображения от обществен интерес в областта на общественото здраве, като защитата срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето или осигуряването на високи стандарти за качество и безопасност на здравните грижи и лекарствените продукти или медицинските изделия.

МЦ Торакс Пловдив обработва и други лични данни при наличие на някое от алтернативните правни основания по Общия регламент:

 • Законови задължения на дружеството;
 • Изпълнение на договор , включително преддоговорните отношения преди сключването му;
 • Легитимните интереси на дружеството, доколкото те имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субектите на данни.

Предоставяне на лични данни:

МЦ Торакс Пловдив може да предостави лични данни на:

 • Компетентни публични органи, които имат законово основание като Министерство на здравеопазването, НАП, НОИ, НЗОК и др.;
 • Други дружества от групата на клиники Торакс, външни лаборатории или лечебни заведения;
 • Застрахователни дружества, с които субектите имат сключени договори.

Срокове за съхранение на личните данни:

Личните данни на пациентите се съхраняват в съответствие с нормативно определените срокове за съответната медицинска документация.

Личните данни, съдържащи се в счетоводни документи се съхраняват в сроковете по чл.12 от Закона за счетоводството.

Личните данни на кандидатите за работа, които не са одобрени за назначаване на работа в МЦ Торакс Пловдив , се съхраняват за срока определен съгласно действащата нормативна уредба в областта на защита на личните данни от приключване на процедурата, след което се връщат на лицето или унищожават.

Записите от видеонаблюдение се съхраняват за срок до 30 дни.

Субектите на лични данни имат следните права:

 • Право на достъп до личните им данни, включително получаване на тяхно копие;
 • Право на коригиране на неточни данни или допълване;
 • Право на изтриване на лични данни (право „да бъде забравен”), стига това да не противоречи на други закони и правила;
 • Право на ограничаване на обработването;
 • Право на преносимост на лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 • Право на възражение срещу обработването на лични данни. По всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес.

Правото на достъп до здравна информация се упражнява по реда на чл. 27 от Закона за здравето. Здравна информация може да бъде предоставяна на трети лица, когато:

 • лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение;
 • съществува заплаха за здравето или живота на други лица;
 • е необходима за установяване на причините за смъртта;
 • е необходима за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;
 • е необходима за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване;
 • е необходима за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт.
 • е необходима за нуждите на застраховател, лицензиран по раздел I от приложение № 1 или т. 2 или по т. 1 и 2 от раздел ІІ, буква “А” на приложение № 1 към Кодекса за застраховането.

Онлайн достъп до лабораторни резултати се предоставя чрез интернет сайта на дружеството. Идентификационният номер и паролата за онлайн достъп се предоставят само лично. Не се допуска предоставянето им по телефон или изпращането им по електронна поща. С цел защита на личните данни, на сайта на дружеството не се пазят лични данни като имена, ЕГН и други данни, по които може да се идентифицира субекта.

Посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление на адрес: гр. Пловдив, ул. „Димитър Цончев” 5. Заявлението се отправя лично от субекта или от упълмомощено от него лице с нотариално заверено пълномощно, като копие от него се предоставя със заявлението.

Отговор на заявлението се изготвя на хартиен носител и се получава от заявителя на адреса на Дружеството на отдел „Регистратура“. Служителите от отдел „Регистратура“ проверяват самоличността на заявителя чрез справка в документ за самоличност, представен от последния, и предоставят отговора в два екземпляра, по един за всяка страна, подписани от заявителя. В случай на искане за преносимост на данни на електронен носител субекта се свързва с длъжностното лице по защита на данните за вида и начина на получаване.

Защита на правата на субекта:

В съответствие с Общия регламент за защита на данните, всяко физическо лице, което счита , че правото му на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул.“Проф. Цветан Лазаров“ 2
Телефон: 02/ 91-53-518
Интернет адрес: www.cpdp.bg

Защита на личните данни Аптека

„Д-р Сава Бояджиев” ЕООД (наричано за краткост Аптека Торакс) е администратор на лични данни, с ЕИК: 130918517 и седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Александър Стамболийски” №57, тел. 0884 287 553
Дружеството има специално назначено длъжностно лице по защита на данните, с което може да се свържете на e-mail: dpo@thorax.bg и на тел.: 02/ 980-78-86

Съгласно Общия регламент „лични данни“ са всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано.

„Данни за здравословното състояние“ означават лични данни, свързани с физическото или психическото здраве на физическо лице. Тези данни се ползват със специална защита, предвид техния чувствителен характер, и се обработват от фармацевти и помощник-фармацевти, обвързани от задължение за професионална тайна.

Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Физически лица, чиито лични данни се обработват от дружеството:

 • Клиенти, на които си издават фактури;
 • Персонал – настоящи и бивши служители на дружеството, кандидати за работа и обучаващи се;
 • Посетители в аптеката;
 • Контрагенти или потенциални контрагенти на дружеството и на техни служители.

Дружеството обработва личните данни за следните цели:

 • Предоставяне на здравни услуги- продажба на лекарства, лекарствени продукти, козметични продукти, медицински изделия и др.;
 • Изпълнение на изискванията на трудовото и социалното законодателство по отношение на служителите;
 • Изпълнение на законовите задължения на дружеството – Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за медицинските изделия и подзаконовите актове по прилагането им;
 • Гарантиране сигурността на пациентите, служителите и имуществото чрез видеонаблюдение, регистрация и физическа охрана и контрол на достъпа;
 • Счетоводно обслужване;
 • Защита на законните интереси на дружеството, включително и по съдебен ред и др.

Правни основания за обработване:

Дружеството обработва специални категории лични данни, като данни за здравословното състояние при наличие на някое от условията по Общия регламент когато:

 • Обработването е необходимо за целите на превантивната или трудовата медицина, за оценка на трудоспособността на служителя, медицинската диагноза, осигуряването на здравни или социални грижи или лечение;
 • Обработването е необходимо за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие;
 • Обработването е необходимо от съображения от обществен интерес в областта на общественото здраве, като защитата срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето или осигуряването на високи стандарти за качество и безопасност на здравните грижи и лекарствените продукти или медицинските изделия.

Аптека Торакс обработва и други лични данни при наличие на някое от алтернативните правни основания по Общия регламент:

 • Законови задължения на дружеството;
 • Изпълнение на договор , включително преддоговорните отношения преди сключването му;
 • Легитимните интереси на дружеството, доколкото те имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субектите на данни.

Предоставяне на лични данни:

Аптека Торакс може да предостави лични данни на:

 • Компетентни публични органи, които имат законово основание като Министерство на здравеопазването, НАП, НОИ, НЗОК и др.;
 • Други дружества от групата на клиники Торакс или лечебни заведения.

Срокове за съхранение на личните данни:

Личните данни на пациентите се съхраняват в съответствие с нормативно определените срокове за съответната медицинска документация.

Личните данни, съдържащи се в счетоводни документи се съхраняват в сроковете по чл.12 от Закона за счетоводството.

Личните данни на кандидатите за работа, които не са одобрени за назначаване на работа в МЦ Торакс 1 , се съхраняват за срока определен съгласно действащата нормативна уредба в областта на защита на личните данни от приключване на процедурата, след което се връщат на лицето или унищожават.

Субектите на лични данни имат следните права:

 • Право на достъп до личните им данни, включително получаване на тяхно копие;
 • Право на коригиране на неточни данни или допълване;
 • Право на изтриване на лични данни (право „да бъде забравен”), стига това да не противоречи на други закони и правила;
 • Право на ограничаване на обработването;
 • Право на преносимост на лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 • Право на възражение срещу обработването на лични данни. По всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес.

Посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление на адрес: гр. София, бул.”Александър Стамболийски” 57. Заявлението се отправя лично от субекта или от упълмомощено от него лице с нотариално заверено пълномощно, като копие от него се предоставя със заявлението.

Отговор на заявлението се изготвя на хартиен носител и се получава от заявителя на адреса на Дружеството. Служителите в Аптеката проверяват самоличността на заявителя чрез справка в документ за самоличност, представен от последния, и предоставят отговора в два екземпляра, по един за всяка страна, подписани от заявителя. В случай на искане за преносимост на данни на електронен носител субекта се свързва с длъжностното лице по защита на данните за вида и начина на получаване.

Защита на правата на субекта:

В съответствие с Общия регламент за защита на данните, всяко физическо лице, което счита , че правото му на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул.“Проф. Цветан Лазаров“ 2
Телефон: 02/ 91-53-518
Интернет адрес: www.cpdp.bg