Избери страница

Медицински прегледи на работещи в среда на йонизиращи лъчения

С влизане в сила на Наредба № 11 на МЗ от 22.10.2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения стана възможно, освен НЦРРЗ, и лечебни заведения да извършват медицинско наблюдение на лица, които работят в среда на йонизиращи лъчения и да извършват оценка на медицинската им пригодност.

С писмо (разрешение) на Министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов, ДМ с изх. № 26-00-555/05.04.2021 г., в МЦ „ТОРАКС“, гр. София от 05.04.2021 г. се извършват предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания, и се издават заключения за медицинска пригодност съгласно  Наредба № 11 на МЗ от 22.10.2018 г.

Прегледите на лицата, работещи в среда на ЙЛ се извършват в амбулаторията на Медицинския Център.

Заключения за медицинска пригодност могат да се издават и само въз основа на представена  медицинска документация (неприсъствено) по чл. 17 от Наредбата.

Медицинското наблюдение може да се извършва и на работното място на лицата, работещи в среда на ЙЛ, само за територията на София.

Таксите за прегледите са както следва:

  1. Извършване от радиобиолог на специализиран периодичен медицински преглед с изследвания, анализи по приложение № 7 към чл. 14, ал. 1 от Наредбата и изготвяне на заключение за медицинска пригодност на лице, работещо в среда на йонизиращи лъчения – 60,00 лв.
  2. Извършване само по документи (неприсъствено) на специализиран периодичен медицински преглед от радиобиолог по чл. 17 от Наредбата и изготвяне на заключение за медицинска пригодност на лице, работещо в среда на йонизиращи лъчения – 50,00 лв.
  3. Извършване на предварителен (първоначален) специализиран медицински преглед с изследвания, анализи и изготвяне на заключение за медицинска пригодност на лице, кандидатстващо за работа в среда на йонизиращи лъчения – 140,00 лв.

Адрес за кореспонденция:
МЦ ТОРАКС
1142  София, ул. „проф. Фритьоф Нансен“ № 21

За контакти:
лекар, радиобиолог  Д-р Стефан Казаков
е-mail:  radiobiolog@thorax.bg;
тел.:   +359 895 678 499   (понеделник – четвъртък: 10.00 ч. – 13.00 ч.)

Банкова сметка:
МЦ “ТОРАКС Д-Р АСЕН БОЯДЖИЕВ ЛЗИП” ЕООД
Сметка №: BG47 RZBB 9155 1089 9761 01
BIC: RZBBBGSF
ОББ АД